Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

แนวทางการพัฒนา ธุรกิจ อู่ซ่อมสีรถยนต์


3 เอ็ม ผู้คิดค้นพัฒนา แนวทางในการทำงาน และพัฒนากระบวนการ ในธุรกิจซ่อมสีและตัวถัง ด้วยผลิตภัณฑ์ ที่ถูกคิดค้นและพัฒนากว่า 600 รายการ โดยคำนึงถึง ประโยชน์ในการใช้งาน และความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด เป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีทีมงานขาย ทีมโปรโมเตอร์ และทีมเทคนิค ที่คอยดูแล และแบ่งบันประสบการณ์ ในการซ่อมสีและตัวถัง เพื่อความเชื่อถือ และความเชื่อมั่น ในสินค้าและบริการของเรา ต่อช่างสีมืออาชีพ

ผลิตภัณฑ์ สำหรับการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์

3 เอ็ม มุ่งมั่นในการคิดค้นค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การซ่อมสีและตัวถัง ทำได้งานเร็วขึ้น และสะดวกในการปฏิบัติงาน ทำให้ผู้ประกอบการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการ ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ 3 เอ็ม

ปฏิบัติตามคำแนะนำของ 3 เอ็ม สำหรับกระบวนการซ่อมสีและตัวถัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ และ วิธีการใช้งาน ถูกต้องซึ่งจะส่งผลให้ ได้งานที่มีคุณภาพภายใต้ต้นทุนที่ควบคุมและบริหารได้

กระบวนการซ่อมด่วน

3 เอ็ม พัฒนากระบวนการซ่อมสีด่วน ที่เรียกว่า SMART REPAIR โดยออกแบบกระบวนการซ่อมสีด่วน ซึ่งเน้นถึง คุณภาพในการซ่อมสี ภายใต้กระบวนการที่เป็นมาตรฐานของ 3 เอ็ม ภายในระยะเวลาซ่อมที่ลูกค้าพึงพอใจ