Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

ผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยด้านการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ผลิตภัณฑ์
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
การสนับสนุน
แหล่งเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

แหล่งเรียนรู้บริการ


3เอ็มชื่ออันสื่อถึงผลิตภัณฑ์และการบริการคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมเรื่องการเลือกใช้และวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ เราพร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ให้กว้างขวางขึ้นด้วยการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยหลากหลายหลักสูตร เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติการได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานในองค์กร.

 

หลักสูตรความปลอดภัยในที่อับอากาศ

หลักสูตรนี้ออกแบบให้เป็นไปตามขอกำหนด ของประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศพ.ศ.2548 โดยแยกออกเป็นหลักสูตรต่างๆ ตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในที่อับอากาศ

ตารางการฝึกอบรมและใบสมัครปี 2016 [PDF 1.4 MB] 

หลักสูตรอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เน้นให้ผู้รับการอบรมเรียนรู้เรื่องการเลือก การใช้ และการดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล รวมถึงการจัดทำโครงการบริหารจัดการอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพตาม OSHA 3151-12R 2003

Course Detail [PDF 189 KB] 

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพงานเชื่อมโลหะ

หลักสูตรนี้เน้นถึงปัจจัยด้านเทคนิคต่างๆ ได้แก่ หลักงานเชื่อมโลหะ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ ข้อดี ข้อจำกัด ของกระบวนการเชื่อมประเภทต่างๆ การปรับตัวแปรการเชื่อม เทคนิคการเชื่อมโลหะชนิดต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีเครื่องเชื่อม การใช้เครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมอย่างถูกวิธี วิธีการเลือกซื้อเครื่องเชื่อม และรวมถึงการปฏิบัติงานเชื่อมอย่างปลอดภัย และอันตรายที่เกิดขึ้นในงานเชื่อม

Course Detail [PDF 187 KB] 

โครงการอนุรักษ์การได้ยิน

หลักสูตรนี้ครอบคลุมการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินทุกขั้นตอน ตั้งแต่การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การดำเนินการเฝ้าระวังเสียงดัง การจัดทำโปรแกรมการเฝ้าระวังการได้ยิน และระบบส่งต่อพนักงาน การควบคุมและป้องกันเสียงดัง การสื่อสารอันตรายของเสียงให้พนักงานทราบและการให้ความรู้ การจัดทำบันทึกข้อมูล และเอกสารการตรวจสุขภาพ เกี่ยวกับเสียง การประเมินผล และการทบทวนการจัดการโครงการ

Course Detail [PDF 187 KB]

 
 

 

ติดตามเรา

สถานที่จำหน่ายสินค้า

ค้นหาสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยด้านการป้องกันอันตรายส่วนบุคคลจาก 3M

 

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา.
5